Gurskaya, A., Sulavko, M., Ekimovskaya, E., Bayazitov, R., Nakovkin, O., Karnuta, I., Klepikova, A., Akhmedova, D., Hagurov, R., & Sagoyan, G. (2024). Somatostatin analog (octreotide) and sirolimus immunosuppressive therapy in the treatment of chyloperitoneum and chylothorax in newborns and infants. Journal of Neonatal Surgery, 13, 3. https://doi.org/10.47338/jns.v13.1240